Охорона праці

Нормативні документи

Закон України Про охорону праці

Кодекс законів про працю України

Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Закон України Про об’єкти підвищеної небезпеки

Наказ Про затвердження положення про розробку інструкцій з охорони праці

Наказ Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Наказ Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

Наказ Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Постанова Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Постанова Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Постанова Про внесення зміни до переліку професійних захворювань

Постанова Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

Постанова Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Форми бланків

Акт визначення категорій працівників

Акт обстеження об’єкта

Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов’язаний з виробництвом

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру

Акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (отруєння)

Акт розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, аварії

Акт розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії

Відомості про збитки, заподіяні аварією, що сталася

Відомості про наслідки нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння)/аварії)

Ескіз місця, де стався (сталося/сталася) нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння)/аварія)

Екстренне повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок/гостре професійне захворювання (отруєння)

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

Журнал реєстрації аварій

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві

Журнал реєстрації санітарно-гігієнічних характеристик

Заключний акт

Запит на складення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі у нього хронічного професійного захворювання (отруєння)

Запрошення до співпраці у розслідуванні та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Інформаційна довідка про умови праці працівника при підозрі в нього хронічного професійного захворювання (отруєння)

Карта обліку професійного захворювання (отруєння)

Картка працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду

Класифікатор видів подій, причин, обладнання, устаткування, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння/аварії)

Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасного випадку (професійного захворювання (отруєння/аварії) на виробництві

Поіменний список осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам

Повідомлення про нещасний випадок/гостре професійне захворювання (отруєння)

Протокол засідання комісії (спеціальної комісії) із розслідування нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння)/аварії)

Протокол огляду місця, де стався (сталося/сталася) нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння)/аварія)

Протокол опитування свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння/аварії)

Пояснювальна записка потерпілого (потерпілих), посадових осіб, причетних до нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння)/аварії)

Припис на надання роботодавцем документів, що необхідні для складення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці (інформаційної довідки) на працівника при підозрі в нього хронічного професійного захворювання (отруєння)

Повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєння)

Припис щодо нещасного випадку, який стався

Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці


Дії проти коронавірусу


Умови праці працівників

Заходи щодо усунення нещасних випадків

Інформація про розробку заходів щодо усунення причин настання нещасних випадків

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий  вплив на працівника небезпечного виробничого фактора  чи середовища , що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’я  або настала смерть (п.5 ч. 1 ст.1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

Причини та обставини нещасних випадків на виробництві  на виробництві встановлюється згідно з постановою КМУ від 17.04.2019 №337, якою затверджено Порядок розслідування  та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок).

Це можливо лише за умови розробки конкретних заходів щодо усунення причин настання нещасного випадку (далі – заходи). Визначення заходів  є завершальним етапом складання актів форми Н-5 і Н-1, проте спостерігається  формальність розроблення заходів, що є суттєвим недоліком і має ознаки необ’єктивності розслідування.

Причини виникнення нещасних випадків на виробництві

До одного з основних завдань охорони праці відноситься попередження травм, що є наслідком нещасних випадків на виробництві. Такими випадками вважаються факти дії небезпечного виробничого чинника на працюючого при виконанні ним трудових обов’язків або завдань керівника робіт. Ця дія проявляється тільки  за умови взаємодії двох складових.

Причини нещасних випадків розділяються на технічні, організаційно – технічні і організаційні

До головних технічних причин відносяться : конструктивні недоліки устаткування; відсутність або несправність захисних, запобіжних облаштувань захисту від травм; несправності устаткування, будівель споруд, їх елементів, доріг і під’їзних шляхів.

          Організаційно – технічні причини включають недосконалість і порушення технологічних процесів і порушення технічних правил експлуатації технологічного обладнання.

           До головних організаційних причин нещасних випадків відносяться:

– незадовільна організація, відсутність нагляду за виробництвом робіт;

– незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць;

– недоліки в навчанні безпечним прийомам роботи;

– допуск до роботи ненавчених, або не проінструктованих працівників;

– незастосування засобів індивідуального захисту через відсутність або невідповідності умовам праці;

– порушення трудової і виробничої дисципліни, експлуатація несправного устаткування, порушення правил руху.

Заходи попередження виробничого травматизму

В залежності від виду дії травми розділяються на механічні (забиття, рани, переломи і т.п.), теплові (опіки, теплові удари), хімічні (опіки, задухи, гострі отруєння), електричні і т.п.

Основним шляхом попередження механічних травм є застосування засобів колективного захисту. Захисні пристрої встановлюються між небезпечним виробничим чинником і працюючим. Широко використовуються для попередження травматизму різноманітні запобіжні, блокуючі та обмежувальні пристрої. Ці пристрої спрацьовують при порушенні технологічного процесу, помилкових діях працюючого і унеможливлюють його травмування.

       Таким чином,  при розробці заходів щодо запобігання і роз­слідування нещасних випадків необхідно врахувати:

  • в акті мають бути вказані конкретні заходи по усуненню причин нещасного випадку.
  • заходи мають бути спрямовані насамперед на ліквідацію по­рушень правил і норм техніки безпеки;
  • заходи мають бути сформульовані конкретно, технічно грамотно;
  • зберігати послідовність у записах заходів, спочатку найбільш важливі (технічні), потім усі інші;
  • обов’язково вказати виконавців і терміни виконання запла­нованих заходів.

Іноді йдеться не про певний захід, а про доручення або завдання, наприклад: «Розробити заходи щодо забезпечення безпеки» (відповідальний — керівник під­розділу) або «Надати пояснення та пропозиції щодо не – допущення подібних нещасних випадків», «Підготувати наказ» (відповідальні – керівники, їх заступники та інші особи).

Такі вказівки мають міститися в наказах та розпорядженнях по підприємству, які потрібно видавати після затвердження акта розслідування.

Формально розроблені заходи фактично схвалюють проведення небезпечних робіт,  адже не передбачено, що повинно було виконувати роботи за умови застосування відповідних пристроїв, які передбачено технологією виконання цих робіт, та застосовувати засоби індивідуального захисту.

Таким чином іноді приховуються недостатня організація робіт, наявність ЗІЗ та їх відповідність умовам проведення робіт, безладдя на території, захаращення проходів та проїздів, невідповідність освіт­лення та інших параметрів будівель і споруд вимогам безпеки, що часто є основною чи другорядною причиною нещасних випадків.


Безпечна експлуатація

Домедична та медична допомога


План заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2021 році